Algemene voorwaarden

Advocaat Ron Verheijen

Artikel 1. Advocaat Ron Verheijen

Advocaat Ron Verheijen is een advocatenkantoor bestaande uit een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid alsmede eventuele in dienst van de vennootschap zijnde advocaten en overige medewerkers. De besloten vennootschap is genaamd: mr. H.P. Verheijen Advocaten B.V..

Het KvK-nummer van deze BV is 30213789.

Het BTW nummer is: 816134844B01
Mr H.P. Verheijen is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), gevestigd te Den Haag aan de Neuhuyskade 94 te 2596 XM, Postbus 30851 2500 GW Den Haag, algemeen telefoonnummer 070-335 35 35.

Artikel 2. Opdracht

Bij aanvaarding van een opdracht ontstaat een verbintenis tussen de opdrachtgever en de vennootschap, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De vennootschap is vrij te bepalen welke advocaat de werkzaamheden zal uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met de cliënt anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Inschakeling derden

Advocaat Ron Verheijen kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Inschakeling van een derde – waaraan kosten zijn verbonden – vindt slechts plaats na instemming van de opdrachtgever.

Artikel 4. Honorarium , verschotten, kantoorkosten, derdengelden

Advocaat Ron Verheijen zal voor de door hem verrichte werkzaamheden een honorarium toekomen op basis van het geldende uurtarief vermeerderd met een forfaitair percentage van 5% aan kantoorkosten, vermeerderd met BTW en eventuele overige kosten waaronder verschotten. Advocaat Ron Verheijen is gerechtigd het tijdsevenredig honorarium aan te passen conform de alsdan door haar vastgestelde tarieven. De tarieven en kosten worden met de opdrachtgever voor de aanvang der werkzaamheden besproken, tenzij de opdrachtgever een vaste cliënt van het kantoor is.

Advocaat Ron Verheijen beschikt niet over een derdengeldrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Artikel 5. Betaling

Betaling van declaraties van Advocaat Ron Verheijen dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke (handels-)rente verschuldigd. Indien Advocaat Ron Verheijen invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever met een minimum van 10% van de openstaande declaraties inclusief BTW.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

Advocaat Ron Verheijen heeft een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten bij Allianz die voldoet aan de verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de polis met daarbij de voorwaarden van verzekering toegezonden. De aansprakelijkheid van Advocaat Ron Verheijen is steeds beperkt tot het bedrag dat de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uitkeert, te vermeerderen met het van toepassing zijnde eigen risico. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering, is in geval van aansprakelijkheid deze in alle gevallen beperkt tot een bedrag van maximaal € 25.000,00 of indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 100.000,00.

Artikel 7. Aansprakelijkheid derden

Advocaat Ron Verheijen is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in opdracht van Advocaat Ron Verheijen werkzaamheden hebben uitgevoerd. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor het niet deugdelijk functioneren van door Advocaat Ron Verheijen bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd. In dat geval is de opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derde zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derde te verhalen. Mocht in rechte worden vastgesteld dat Advocaat Ron Verheijen in weerwil van de bepaling toch aansprakelijk is, geldt de beperking zoals in artikel 7 van deze voorwaarden bedoeld.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde Rechter op de rechtsverhouding

Tussen de opdrachtgever en Advocaat Ron Verheijen en op alle werkzaamheden van Advocaat Ron Verheijen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement Utrecht, tenzij de opdrachtgever binnen 1 maand na daartoe strekkend schriftelijk verzoek schriftelijk laat weten te kiezen voor de conform de wet bevoegde rechter.

Artikel 9. Archivering

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard. Daarna wordt het vernietigd.

Artikel 10. Waarneming

In geval van (plotselinge) afwezigheid waarbij vervanging noodzakelijk is, zal als zaakvervanger worden ingeschakeld: mr. M. Berbee, Advocatenkantoor Berbee Advocaat, Sluisdijkstraat 135 te Den Helder telefoon 0223-747014 of mobiel 06-24261570.